امام رضا علیه السلام: هر که غم مؤمنى را بزداید، خداوند در روز قیامت، غم را از دل او مى زداید.

به گزارش مفتاح، محمود نیلی احمد آبادی روز دوشنبه درباره اجرای آیین نامه جدید استخدام اعضای هیأت علمی دانشگاه تهران اظهار کرد: کلیات این آیین نامه تنظیم شده و به محض تأیید هیأت امنا این آیین نامه جدید اجرا می شود.

وی افزود: آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی موجود در حالی برای همه دانشگاه ها به طور یکسان نوشته شده که عملکرد هر دانشگاه با دیگری متفاوت است.
به گفته رئیس دانشگاه تهران، در شیوه استخدام اعضای هیأت علمی تفاوت و تنوع دانشگاه ها باید مد نظر باشد.
نیلی احمدآبادی به تبصره های موجود در آیین استخدامی دانشگاه ها اشاره کرد و گفت: این تک ماده و تبصره استخدام اعضای هیأت علمی را با پیچیدگی همراه کرده از این رو سعی شده با توجه به نیازهای دانشگاه تهران و به منظور چابک سازی و روشن کردن این فرآیند، آیین نامه جدید نوشته شود.
وی افزود: در آیین نامه جدید استخدام اعضای هیأت علمی دانشگاه تهران بیشتر به شیوه همکاری استادان پرداخته شده است.
رئیس دانشگاه تهران می گوید که اعضای هیأت علمی تمام و پاره وقت می توانند با دانشگاه تهران همکاری کنند، از سوی دیگر عضو هیأت علمی می تواند با نوع همکاری پیمانی هم ارتقا پیدا کند.
نیلی احمد آبادی خاطرنشان کرد: دانشگاه تهران هر سال نسبت به جذب اعضای هیأت علمی جدید اقدام می کند، امسال این دانشگاه مانند سال های گذشته حدود یکصد نفر از عضو هیأت علمی جدید جذب می کند.

ایرنا

مطالب پیشنهادی